O Fundacji

Fundator

Statut

STATUT

STATUT FUNDACJI „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Fundacja pod nazwą:„ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, zwana dalej „Fundacją”, została ustanowiona przez:
ANWIL S.A., z siedzibą we Włocławku, zwanym dalej „Fundatorem”,aktem notarialnym sporządzonym w dniu 25 kwietnia 2014 r. przez notariusza Wojciecha Gołębiewskiego z Kancelarii Notarialnej we Włocławku, ul. Bojańczyka 17 za numerem repertorium A 3395/2014 i działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia1984r. o fundacjach (Dz.U. z 1991r. nr 46, poz. 203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Nazwa Fundacji jest prawnie zastrzeżona.

§ 4

Siedzibą Fundacji jest miasto Włocławek.

§ 5

Terenem działania Fundacji jest miasto Włocławek.

§ 6

Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 7

Fundacja może ustanawiać odznaki oraz medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

§ 8

Fundacja może używać pieczęci z nazwą i adresem Fundacji.

§ 9

Nadzór nad Fundacją, ze względu na jej cele, sprawuje minister właściwy w sprawach zabezpieczenia społecznego.

Rozdział II
Cele, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 10

Fundacja została powołana w celu podejmowania, prowadzenia i popierania inicjatyw na rzecz:
1) podwyższania poziomu wykształcenia mieszkańców Włocławka,
2) przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
3) podwyższania poziomu bezpieczeństwa publicznego,
4) zachowania dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
5) podnoszenia jakości pomocy społecznej,
6) poprawy stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenia świadomości ekologicznej mieszkańców Włocławka,
7) podnoszenia atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej Włocławka,
8) upowszechnienia rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
9) wspierania środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy Włocławka,
10) wzmocnienia integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
11) prowadzenia działalności na rzecz ochrony i promocji zdrowia.

§ 11

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1) pozyskiwanie środków finansowych przeznaczonych na działalność Fundacji,
2) udzielanie wsparcia finansowego na realizację działań istotnych ze względu nacele Fundacji oraz pozafinansowego (rzeczowe, organizacyjne i techniczne)wspierania działań zgodnych z celami Fundacji,
3) udzielanie stypendiów i ustanawianie nagród,
4) organizowanie i finansowanie akcji społecznych, szkoleń, konferencji, prezentacji, wydawanie publikacji,
5) inicjowanie, przeprowadzanie, promowanie i wspieranie programów edukacyjnoinformacyjnych, służących krzewieniu wiedzy istotnej ze względu na cele Fundacji,
6) inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę istotną ze względu na cele Fundacji,
7) współpracę z instytucjami publicznymi, osobami prawnymi, przedsiębiorstwami,organizacjami pozarządowymi oraz osobami indywidualnymi,
8) odpłatną i nieodpłatną działalność pożytku publicznego.

§ 12

Fundacja nie może prowadzić działalności gospodarczej.

Rozdział III
Majątek i dochody Fundacji

§ 13

1. Majątek Fundacji składa się z:
1) Funduszu Założycielskiego opłaconego w gotówce, w kwocie 100000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych, zero groszy), o którym mowa w akcie notarialnym jej ustanowienia,
2) nieruchomości i ruchomości uzyskanych przez Fundację w toku jej działania,
3) środków finansowych uzyskanych przez Fundację w toku jej działania.
2. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi Członkowie organów Fundacji oraz pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli,zwanych dalej „osobami bliskimi”,
2) przekazywania majątku Fundacji na rzecz Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
3) wykorzystywania majątku na rzecz Członków organów Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie organów Fundacji lub pracownicy Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 14

Przychody Fundacji pochodzą z:
1) darowizn i dotacji, w tym także ze środków Unii Europejskiej,
2) spadków i zapisów,
3) aktywów pieniężnych i praw majątkowych,
4) zbiórek publicznych i loterii,
5) wpływów z aukcji,
6) dochodów z imprez publicznych,
7) odsetek od kapitału.

Rozdział IV
Organy Fundacji

§ 15

Organami Fundacji są:
1) Rada Fundacji,
2) Zarząd Fundacji,
3) Rada Programowa.

Rada Fundacji
§ 16

1. Rada Fundacji ma uprawnienia stanowiące i kontrolne, określone w niniejszym Statucie.
2. Członków Rady Fundacji, w tym Przewodniczącego Rady Fundacji, w liczbie od 3 do 9 osób na czas nieoznaczony powołuje i odwołuje Fundator.
3. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa wskutek śmierci, złożenia rezygnacji lub wskutek odwołania przez Fundatora.
4. Przewodniczący Rady Fundacji przewodniczy obradom Rady Fundacji.
5. W razie wystąpienia przemijającej przeszkody w sprawowaniu swej funkcji Przewodniczący Rady Fundacji wyznacza z grona Członków Rady Fundacji osobę pełniącą jego obowiązki na czas trwania tej przeszkody.
6. Członkowie Rady Fundacji:
a) nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej z tytułu zatrudnienia,
b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej lub za przestępstwo skarbowe,
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Fundacji jedynie zwrot uzasadnionych kosztów udziału w posiedzeniach Rady Fundacji.

§ 17

Do zadań Rady Fundacji w szczególności należy:
1) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Programowej,
2) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji, po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Programowej,
3) ustalenie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu Fundacji,
4) nadzór nad działalnością Zarządu Fundacji,
5) opiniowanie powoływania przez Radę Programową zespołów programowych,
6) zatwierdzanie budżetu rocznego Fundacji,
7) zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności Fundacji przedstawionych przez Zarząd i udzielanie absolutorium Zarządowi w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku kalendarzowego,
8) uchwalanie zasad gospodarowania przez Fundację środkami finansowymi,
9) uchwalanie zasad udzielania dotacji i innych form pomocy ze środków Fundacji,
10) wyrażanie opinii w sprawach przedstawionych przez Zarząd Fundacji,
11) przeprowadzanie przez wyznaczonych Członków Rady Fundacji lub przez osoby powołane w tym celu kontroli działalności Fundacji, w tym kontroli finansowej,
12) wyrażanie zgody na zawarcie przez Fundację umowy najmu lub dzierżawy,
13) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie, obciążenie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziałów w nieruchomości oraz ograniczonego prawa rzeczowego,
14) wyrażanie zgody na zbycie, nabycie i obciążenie rzeczy ruchomej o wartości przekraczającej 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).

§ 18

1. Rada Fundacji wykonuje swoje zadania kolegialnie. Rada Fundacji, w drodze uchwały, może upoważnić Członka Rady Fundacji do przeprowadzenia wyłącznie kontroli działalności Fundacji, w tym kontroli finansowej lub zawarcia umowy z Członkiem Zarządu Fundacji.
2. Rada Fundacji wybiera ze swego grona Zastępcę Przewodniczącego Fundacji i Sekretarza Fundacji.

§ 19

1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej cztery razy w roku.
2. Posiedzenia Rady Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Fundatora lub Zarządu, lub co najmniej 1/3 Członków Rady Fundacji.
3. Rada Fundacji działa zgodnie z Regulaminem Rady Fundacji. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Fundacji określa Regulamin Rady Fundacji uchwalany przez Fundatora.
4. Rada Fundacji podejmuje uchwały jeżeli na posiedzeniu obecna jest co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy Członkowie Rady Fundacji zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie. Uchwały Rady Fundacji zapadają bezwzględną większością głosów,chyba że postanowienia Statutu stanowią inaczej. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Fundacji.
5. Rada Fundacji może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną.
6. Podjęcie uchwał w trybie określonym, w ust. 5 możliwe jest na wniosek Przewodniczącego Rady Fundacji lub co najmniej 1/3 Członków Rady Fundacji. Przewodniczący Rady Fundacji zleca wówczas Zarządowi Fundacji przygotowanie dokumentów, rozesłanie ich Członkom Rady Fundacji, zebranie przesłanych głosów
i przygotowanie protokołu z głosowania.
7. Uchwała podjęta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nabiera mocy prawnej,jeśli co najmniej połowa Członków Rady Fundacji zagłosuje za podjęciem uchwały, przy czym, w razie równej liczby głosów rozstrzygający głos należy do Przewodniczącego Rady Fundacji oraz uchwała zostanie podpisana przez Przewodniczącego Rady Fundacji. Na oddanie głosów Członkowie Rady Fundacji mają 7 dni kalendarzowych liczonych od momentu rozesłania przez Zarząd Fundacji dokumentów i projektów uchwał.
8. W trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rada Fundacji nie może podjąć uchwał na podstawie
§ 17 pkt 1,3,6,7.

Zarząd Fundacji
§ 20

1. Zarząd Fundacji prowadzi sprawy Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. W skład Zarządu Fundacji wchodzi od2do 3 osób.
3. Kadencja Członków Zarządu Fundacji jest wspólna i wynosi 2 lata. Każdy Członek Zarządu Fundacji może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4. Zarząd Fundacji, w tym Prezesa Zarządu Fundacji, powołuje i odwołuje Fundator.
5. Członkowie Zarządu Fundacji mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy. Zasady wynagradzania i zatrudniania Członków Zarządu Fundacji określa Rada Fundacji.


§ 21

1. Mandat Członka Zarządu Fundacji wygasa:
a) z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji za ostatni pełny rok kalendarzowy w danej kadencji Zarządu Fundacji,
b) z chwilą jego odwołaniu z Zarządu Fundacji przez Fundatora,
c) z chwilą doręczenia Fundatorowi lub Przewodniczącemu Rady Fundacji, na adres odpowiednio Fundatora lub Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Zarządu Fundacji,
d) z chwilą śmierci.
2. Fundatorowi przysługuje prawo odwołania całego Zarządu Fundacji, jak również każdego z jego Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 22

1. Zarząd Fundacji reprezentuje Fundację wobec osób trzecich i podejmuje decyzje we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu Fundacji działający łącznie.

§ 23

1. Do zadań Zarządu Fundacji należy w szczególności:
a) pozyskiwanie środków na działalność Fundacji,
b) zarządzanie środkami Fundacji według zasad określonych w Regulaminie uchwalonym przez Radę Fundacji,
c) przygotowywanie projektów rocznego i wieloletniego programu działania Fundacji,
d) realizacja rocznych programów działania Fundacji,
e) przygotowywanie projektów rocznych planów finansowych Fundacji,
f) przygotowywanie corocznych sprawozdań z działalności Fundacji,
g) przedstawianie Radzie Programowej oraz właściwym organom corocznych sprawozdań z działalności Fundacji, a także udostępnianie ich do publicznej wiadomości,
h) wykonywanie uchwał Rady Fundacji,
i) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji,
j) ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad i wysokości wynagrodzeń pracowników Fundacji, a także osób współpracujących z Fundacją, z wyłączeniem Członków Zarządu Fundacji,
k) podejmowanie decyzji we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla innych organów Fundacji,
l) coroczne składanie ministrowi właściwe mu ds. zabezpieczenia społecznego sprawozdania z działalności Fundacji.
2. Sprawozdania z działalności Fundacji za dany rok kalendarzowy oraz z wykonania planu finansowego za dany rok kalendarzowy, Zarząd Fundacji przedstawia Radzie Fundacji w terminie nie późniejszym niż do upływu ostatniego dnia marca następnego roku kalendarzowego.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu Fundacji odbywają się w miarę potrzeb, co najmniej raz w miesiącu. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Zarządu Fundacji określa Regulamin Zarządu Fundacji uchwalany przez Radę Fundacji.
2. Zarząd Fundacji podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów,jeżeli na posiedzeniu Zarządu Fundacji obecnych jest co najmniej 2 (dwóch) jego Członków, a wszyscy Członkowie Zarządu Fundacji zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie Zarządu Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.


Rada Programowa
§ 25

1. Rada Programowa jest organem doradczym Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.
2. Członków Rady Programowej, w tym Przewodniczącego Rady Programowej powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
3. Kadencja Członków Rady Programowej jest wspólna i wynosi 2 lata. Każdy Członek Rady Programowej może pełnić funkcję przez więcej niż jedną kadencję.
4. Rada Programowa, po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji, może tworzyć i znosić zespoły programowe, określając szczegółowo zakres i zasady ich pracy.
5. W skład zespołów programowych mogą wchodzić Członkowie Rady Programowej oraz inne osoby, których wiedza i kompetencje są istotne dla działalności Fundacji.
6. Członkowie Rady Programowej i zespołów programowych nie pobierają za swoją pracę wynagrodzenia.

§ 26

1. Mandat Członka Rady Programowej wygasa:
a) z chwilą zatwierdzenia przez Radę Fundacji sprawozdania z działalności Fundacji za ostatni pełny rok kalendarzowy w danej kadencji Rady Programowej,
b) z chwilą podjęcia uchwały przez Radę Fundacji o odwołaniu Członka Rady Programowej,
c) z chwilą doręczenia przez niego Przewodniczącemu Rady Fundacji, na adres Fundacji, pisma o rezygnacji z mandatu Członka Rady Programowej,
d) z chwilą śmierci.
2. Radzie Fundacji przysługuje prawo odwołania całej Rady Programowej, jak również każdego z jego Członków w każdym czasie bez podania przyczyny.

§ 27

Do zadań Rady Programowej należy wyrażanie opinii w sprawach przekazanych jej przez Zarząd Fundacji lub Radę Fundacji, w szczególności: opiniowanie dokumentów programowych Fundacji i sprawozdań merytorycznych Fundacji oraz przedkładanie Zarządowi Fundacji i Radzie Fundacji propozycji działań programowych.

§ 28

1. Rada Programowa zbiera się co najmniej dwa razy w roku. Tryb zwoływania posiedzeń i obradowania Rady Programowej określa Regulamin Rady Programowej uchwalany przez Radę Fundacji.
2. Posiedzenia Rady Programowej zwołuje:
a) Zarząd Fundacji z własnej inicjatywy bądź na wniosek Rady Fundacji, Przewodniczącego Rady Programowej lub co najmniej 1/3 Członków Rady Programowej, lub
b) Przewodniczący Rady Programowej z własnej inicjatywy.
3. Uchwały Rady Programowej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej składu. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Programowej.

Rozdział V
Zmiana Statutu

§ 29

Zmiany Statutu dokonuje Fundator.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe


§ 30

1. Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może się połączyć z inną fundacją.
2. Decyzję w sprawie połączenia Fundacji z inną fundacją podejmuje Fundator.
3. Połączenie Fundacji z inną fundacją nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji lub teren działania Fundacji.Nie może nastąpić połączenie Fundacji z fundacją prowadzącą działalność gospodarczą.

§ 31

1. Fundacja ulega likwidacji w przypadku wyczerpania się jej środków finansowych i majątku oraz braku możliwości pozyskiwania środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona. Stwierdzenie przesłanek określonych w zdaniu poprzedzającym następuje na podstawie decyzji Fundatora, podjętej na wniosek Zarządu Fundacji, w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania takiego wniosku.
2. Likwidacja Fundacji w każdym przypadku wymaga decyzji Fundatora.
3. Likwidatorem Fundacji może być Zarząd Fundacji bądź osoba powołana przez Fundatora. Likwidacja Fundacji następuje po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego przez Likwidatora wybranego przez Fundatora.Fundator określa tryb i zasady postępowania likwidacyjnego.
4. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie w całości przeznaczony na wskazane przez Fundatora cele zbieżne z celami Fundacji.

§ 32

Statut wchodzi w życie z dniem wpisania Fundacji do Krajowego Rejestru Sądowego.