Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Regulamin przyznawania grantów

REGULAMIN
udzielania grantów
przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”
uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 11 kwietnia 2019 r.

Postanowienia ogólne

§ 1
Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” (dalej Fundacja) udziela finansowego  oraz pozafinansowego (rzeczowego, organizacyjnego, technicznego) wsparcia na działania zgodne z celami  statutowymi Fundacji.

§ 2

O wsparcie projektów przez Fundację mogą ubiegać się działające na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek następujące podmioty:

 1. organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.),
 2. uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, o których mowa w ustawie z 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.),
 3. szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, o których mowa w ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.),
 4. koła gospodyń wiejskich, o których mowa w ustawie o kołach gospodyń wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2212),
 5. grupy nieformalne ( np. grupa nauczycieli, grupa znajomych, koło naukowe, rada rodziców) tj. grupa składająca się z co najmniej trzech osób pełnoletnich, które  wspólnie chcą realizować działania w sferze pożytku publicznego. Warunkiem ubiegania się o wsparcie przez grupę nieformalną jest pozyskanie przez nią partnera i zawarcie z partnerem umowy o współpracy. Partnerem mogą być podmioty wskazane w § 2 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Fundacja zawiera umowę z partnerem, który odpowiedzialny jest za realizacje projektu i jego rozliczenie.

§ 3

Środkami Fundacji wspierane są przedsięwzięcia zgodne z jej statutem,  mające na celu:

 1. podwyższanie poziomu wykształcenia mieszkańców ,
 2. przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych,
 3. podwyższanie poziomu bezpieczeństwa publicznego,
 4. zachowanie dziedzictwa historycznego oraz rozwoju kultury i sztuki,
 5. podnoszenie jakości pomocy społecznej,
 6. poprawę stanu środowiska naturalnego oraz podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców ,
 7. podnoszenie atrakcyjności turystycznej, społecznej i gospodarczej ,
 8. upowszechnianie rekreacji, kultury fizycznej i sportu,
 9. wspieranie środowiska gospodarczego oraz przedsięwzięć skierowanych na rozwój gospodarczy ,
 10. wzmocnienie integracji europejskiej oraz współpracy międzynarodowej,
 11.  ochrony i promocji zdrowia,
 12. promocji i organizacji wolontariatu. 

Zasady przyznawania grantów

§ 4

Pomoc finansowa w postaci grantów przyznawana jest na konkretne przedsięwzięcia.

§ 5

Fundacja nie udziela grantów na:

 1. przedsięwzięcia, które nie realizują celów statutowych Fundacji,
 2. refundację poniesionych już wydatków,
 3. realizację przedsięwzięcia bez udziału wkładu własnego
 4. realizację formalnych programów nauczania,
 5. bieżące wsparcie podmiotów np. na zakup środków trwałych, inwestycje, remonty, koszt wynajmu i eksploatacji lokali,
 6. wynagrodzenia osób, które są zaangażowane w realizację projektu poza wynagrodzeniami opiekunów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,
 7. zakup napojów alkoholowych przy czym faktura na zakup napojów alkoholowych nie może być również rozliczana jako wkład własny do realizacji projektu.

§ 6

Granty przyznawane są na realizację przedsięwzięć, o których mowa w § 3 niniejszego Regulaminu, na rzecz mieszkańców miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek.

§ 7

Uprawnione podmioty mogą ubiegać się o granty w ogłaszanych przez Fundację konkursach.

Szczegółowe kryteria konkursów będą każdorazowo publikowane na stronie internetowej Fundacji.

§ 8

 1. Podmiot ubiegający się o grant przedkłada wniosek o dofinansowanie i następujące dokumenty;
 2. aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument potwierdzającym status podmiotu,
 3. aktualny statut podmiotu,
 4. ostatnie zatwierdzone sprawozdanie finansowe,
 5. zaświadczenie o braku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego (wydane nie później niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku) lub oświadczenie o barku zaległości finansowych wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego  podpisane przez upoważnione osoby,
 6. pełnomocnictwo potwierdzające umocowanie do reprezentowania podmiotu, w przypadku gdy podmiot jest reprezentowany przez pełnomocnika
 7. referencje, dokumenty potwierdzające przytoczone we wniosku fakty, oświadczenia o współpracy itp.
 8. Jeżeli podmiotem ubiegającym się o grant jest grupa nieformalna do wniosku należy dołączyć umowę o współpracy zawartą z partnerem oraz dokumenty, o których mowa w § 8 ust. 1 (dotyczy partnera).
 9. Podmiot może złożyć dowolną liczbę wniosków indywidualnych i partnerskich, przy czym środki z Fundacji mogą zostać przyznane tylko dla jednego projektu indywidualnego podmiotu i jednego projektu partnerskiego w ramach danego konkursu.
 10. Wzór wniosku oraz lista wymaganych dokumentów jest dostępna na stronie internetowej Fundacji, tj. http://www.anwildlawloclawka.pl/ oraz w Fundacji.
 11. Wnioski wraz z kompletem dokumentów należy składać w Biurze Fundacji lub przesłać do Fundacji w terminie, który został określony w informacji o ogłoszeniu konkursu grantowego.
 12. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia braków formalnych wniosku. Braki formalne należy uzupełnić w terminie 5 dni  od zawiadomienia wnioskodawcy. Nieusunięcie wskazanych braków formalnych w terminie skutkuje odrzuceniem wniosku.
 13. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.           
 14. Fundacja może wezwać podmiot ubiegający się o grant o przedłożenie w wyznaczonym terminie dokumentów niewymienionych w § 8 ust. 1 niniejszego Regulaminu.

§ 9

 1. Prawidłowo złożone wnioski zostaną rozpatrzone na warunkach i w terminach ustalonych w kryteriach poszczególnych konkursów o przyznanie grantu.
 2. Wnioski po formalnej akceptacji opiniowane są pod względem merytorycznym przez Radę Programową Fundacji, a następnie przez Radę Fundacji.
 3. Ostateczną decyzję o przyznaniu lub nieprzyznaniu grantu podejmuje w drodze uchwały Zarząd Fundacji po uzyskaniu opinii Rady Programowej i Rady Fundacji.
 4. O decyzji w sprawie przyznania lub nieprzyznania grantu podmioty powiadamiane są pisemnie w terminie do trzech tygodni od jej podjęcia.
 5. Lista podmiotów, które otrzymały granty jest podawana do wiadomości publicznej na stronie internetowej Fundacji.

§ 10

 1. Z podmiotami, którym przyznano granty, Fundacja zawiera umowy określające przeznaczenie i warunki korzystania z przekazanych środków finansowych oraz terminy i wymagania dotyczące składania sprawozdań merytorycznych i finansowych z wykorzystania przyznanych grantów.
 2. Przyznane dofinansowanie w postaci grantu, wypłacane jest w dwóch lub więcej transzach, zgodnie z podpisaną między Fundacją i podmiotem umową. Ostatnia transza wypłacana jest po rozliczeniu całości projektu – co oznacza, iż podmiot  z własnych środków finansuje ostatnią transzę, a Fundacja zwraca pieniądze po rozliczeniu wszystkich faktur związanych z projektem.

§ 11

Fundacja zastrzega sobie prawo monitorowania oraz oceny sposobu i efektów wykorzystania przyznanych grantów.

§ 12

 1. Podmioty, które otrzymały granty, rozliczają się z ich wykorzystania na podstawie sprawozdań merytoryczno-finansowych: bieżących i/lub końcowych, składanych w terminach wskazanych w zawartej umowie.
 2. Wzory sprawozdań dostępne są na stronie internetowej Fundacji oraz w Fundacji.

§ 13

Podmioty, które otrzymały granty od Fundacji  zobowiązane są do informowania lokalnej społeczności o udziale Fundacji w realizowanych przedsięwzięciach w materiałach, publikacjach, ma stronach www, w prasie itp., eksponowania logo Fundacji podczas publicznych imprez dotowanych przez Fundację oraz opatrywania nimi dotowanych publikacji.

§ 14

Regulamin udzielania grantów przez Fundację może zostać zmieniony w drodze uchwały Rady Fundacji.

§ 15

Traci moc Regulamin udzielania grantów przez Fundację ANWIL DLA WŁOCŁAWKA uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 4 września 2017 r.

§ 16

Niniejszy Regulamin wchodzi z dniem uchwalenia przez Radę Fundacji.